Uttalande fr. Årsmötet

I samband med Högsta Domstolens dom i Girjásmålet har rasismen som riktas mot enskilda samer åter synliggjorts. Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt till språk, kultur och näringar med traditionella uttryckssätt i Sápmi, så ökar risken att utsättas för hatbrott. Renmarkskommittens mandat & pågående utredning har ytterligare förstärkt denna utsatthet mitt i det svenska samhället.

”Vardagsrasismen är en oerhörd påfrestning för mänga som kan leda till hälsoproblem, minskat förtroende för samhället och svårigheter att ta till vara på sina rättigheter. Rasismen är en kraft som genomsyrar det västerländska samhället och ligger till grund för den strukturella och institutionella diskrimineringen i Europa och Sverige”.
(DO 21.3.2013).

Trots att svenska domstolar i olika prejudicerande domar funnit att samernas rättigheter går utöver vad lagstiftaren fastställt, så minskar inte rasismen som riktas mot samer. Det är inte längre möjligt att sätta sin tillit till ett system som så uppenbart har misslyckats under så lång tid.

”Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom eller skada utan ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. (WHO 1948).

Utsattheten är så pass stor att barn och ungdomar kan påverkas i negativ riktning. Därigenom kan en polarisering eskalera som skadar både det samiska men också det svenska samhället.

Årsmötet understryker:
Att det samiska folkets kulturella identitet oupplösligen är sammankopplat till naturen, kulturen och i gemenskap med andra urfolk,

Att det samiska folkets lagliga rätt till självbestämmande innebär en särskild rätt till fastighet och att äga, kontrollera och förvalta våra förfäders land, territorier, vattenområden och andra resurser.

Årsmötet uppmanar:
Att Sveriges regering genom lagar, förordningar och förpliktelser motverkar den rasism som ännu syns,

Att Sveriges statsminister tar särskilt ansvar att agera för Samerna på svensk sida av Sápmi,

Årsmötet kräver:
Att hatbrott mot urfolk och våra kulturer och näringar ska bedömas av särskilt utbildade svenskar och med legitim samisk representation,

Att hatbrott mot urfolk (barn, ungdomar, kvinnor och män) ska bestraffas med relevanta åtgärder och med en straffskala som ligger i paritet med vad internationell lagstiftning ger utrymme för.

Årsmötet antog detta uttalande söndagen den 12 juni 2022.