Presentation av kandidater, vallista 1

Till valet den 16 maj 2021 ställer Vuovdega-Skogssamerna upp med 2 listor.
Här nedan kan ni läsa kandidaternas egna presentationer och vilka hjärtefrågor de har.

1. Jan Rannerud, partiets ordförande

Hej på er alla, mitt namn är Jan Rannerud och jag bor tillsammans med familjen i Storsele utanför Malå. Jag har levt med renarna så gott som hela mitt liv, med undantag av 6 år i anställning hos Boliden när renskötselföretaget byggdes upp. Det är därför ganska naturligt att renen och rennäringen tar stor plats hos mig och familjen.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Det jag hoppas Sametinget nått framgång med när den kommande mandatperioden närmar sig sitt slut är dessa tre frågor, de är enligt min mening inte orimliga men nödvändiga för oss samer. Sametinget kommer att arbeta brett så jag hoppas att vi har tillräckligt med resurser för alla övriga delar.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

2. Helena Dådring

Jag heter Helena Dådring och är född i Gällivare. Kärleken förde mig till Ljungbyhed där jag bor sedan snart 25 år tillbaka. I takt med att barnen blivit vuxna har hemlängtan vuxit och inom kort kommer mer tid tillbringas i Norrbotten. Vi har stuga i Storsaivis där vi sammantaget vistas flera månader varje år.

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

För mig har det alltid varit viktigt att vara med och påverka mot bättre förutsättningar för hela det samiska folket.

Samiska näringar – Alla näringar behövs för att stärka vår kultur och levnadssätt. Tex så säkerställs och utvecklas alla näringar om vi har en stark rennäring.

Jämlikhet och allas lika värde – Här måste vi arbeta hårdare som ett samlat folk. Vi har alla ett lika värde och ska respekteras för dem vi är, oavsett våra olikheter.

Samisk hälsa – Med urfolksstatus har samerna rätten till en likvärdig hälso- och sjukvård. För att vården ska kunna betraktas som likvärdig är kunskapen och kompetensen avgörande. Det förebyggande arbetet är viktigt för att vi ska må bra och slippa hamna i vårdsvängen. 

 Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden? 
Min förhoppning är att vi kommer se en förändring där helhetssynen genomsyrar alla beslut. Till grund för ett bra beslut ska bland annat konsekvenserna för folket synliggöras. Tex ett beslut som tas angående den fjällsamiska renskötseln kan påverka den skogssamiska renskötseln negativt. Ett sådant beslut är inget bra beslut. Likaså ska beslut som tas alltid ha med en ekonomisk konsekvens. Sametinget måste se helheten och konsekvenser vad gäller ekonomi, näringar och folket.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

3. Michael Eriksson

Mitt namn är Michael Eriksson och jag bor i Forsträskhed (Bodens kommun). Jag och min familj/släkt bedriver renskötsel inom Gällivare Skogssameby, och vi är den s.k. Flakabergsgruppen som inom samebyn verkar närmast kusten.

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Att verka för att staten uppfyller sitt eget beslut gällande toleransnivå inom rovdjursfrågan.

Att verka för att stärka samernas röst i beslut gällande tillstånd för etableringar av olika exploatörer som vill etablera exempelvis gruvor och vindkraftsparker inom renbetesmarken, och även i frågor rörande skogliga åtgärder som avverkning av alla slag, markberedning och plantering, gödsling, skogsbränning, grus-/bergtäkter, byggnation av skogsbilvägar och upplåtande och försäljning av statlig mark.

Att verka för att barn i grundskolan får som obligatoriskt ämne att läsa om samer. Och att även de politiker i Svenska riksdagen som har någon form av samiska frågor på sitt bord får en utbildning.

 Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

Jag hoppas att Sametinget fungerar som en 100 % enig enhet ut mot regering och andra myndigheter.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

4. Elle Eriksson

Mitt namn är Elle Eriksson, jag är 21 år och kommer ifrån Forsträskhed i Bodens kommun. Jag studerar till Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Mina viktigaste hjärtefrågor är renskötsel, språket och ungdomsperspektivet.

Min familj bedriver renskötsel i Gällivare skogssameby och eftersom vi är starkt påverkade av skogsbruk valde jag att börja läsa till Jägmästare, för att i framtiden kunna arbeta med att förbättra situationen. Jag vill arbeta för att våra rättigheter ska erkännas och respekteras samt att exploatering av renbetesområdet minimeras.

Jag vill arbeta för att alla samer ska ha rätt att återta och/eller utveckla sitt språk, framför allt barn och ungdomar.

Jag tycker det är viktigt att vi ungdomar får ta plats och göra våra röster hörda. Vi är framtiden, både i det samiska samhället och inom samepolitiken. Därför vill jag arbeta för att ungdomar ska få möjligheten att engagera sig i Sametinget och tas på allvar, samt att andra plattformar skapas där vi kan mötas och diskutera med varandra.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
I slutet av den kommande mandatperioden hoppas jag att Sametinget har stärkt ungdomarnas plats och att det är givet att ett ungdomsperspektiv finns med i alla frågor. Jag hoppas också på att Sametinget har varit med och tagit fram fler resurser för att vi ska kunna återta och stärka vårt språk.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

5. Lars Thomas Mangi

Jag heter Lars Thomas Mangi och är ifrån Mertajärvi, är renägare i Vittangi skogssameby.

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Att Sametinget arbetar för en tryggare framtid för rennäringen med säkerställd ekonomisk trygghet vid svåra betesförhållanden samt betydligt mindre rovdjursförluster, inget över 10% av ren och mera till närproduktion utav renkött. 

Att Sametinget verkar för att stärka traditionell samisk kunskap och hantverk, med tillvaratagande utav gamla traditioner. 

Att Sametinget arbetar för det samiska språket och att fler skall kunna föra språket vidare framåt i både tal och skrift, för språket är en viktig del utav det bärande samiska kulturarvet. 

 Lars Thomas uppmaning till Dig som väljare
JIENASTIT SÁMEDIGGI VALGGÁ 2021 // KOM IHÅG ATT RÖSTA TILL SAMETINGSVALET 2021

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

6. Marina Nilsson Ederlöv

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

7. Ella Abrahamsson

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

8. Jonathan Olsson Sagelind

Jonathan Olsson Sagelind heter jag, är 30 år och bor i Luleå. Mina föräldrar härstammar från grannbyarna Vuoddas och Flakaberg inom Gällivare skogssameby. Jag är utbildad socionom, specialiserad inom våld i nära relationer samt missbruk, och arbetar som Frivårdsinspektör inom Kriminalvården.

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Mina tre viktigaste frågor är språket, motverka samehat samt bättre samarbeten inom Sametinget.

Jag bor i en förvaltningskommun av det samiska språket. Något som jag reagerar på är att mina kommande barn, just nu, inte ser ut att få möjlighet att gå på en förskola som erbjuder Lulesamiska. Jag ställer mig också tveksam till hur språkundervisningen kommer att se ut under hela skoltiden. Jag tar inte ifrån oss vårt eget ansvar att försöka återerövra språket, men vill samtidigt trycka på vikten i att vi får den utlovade hjälpen för att uppnå bra resultat.

I vårt samhälle förekommer det än idag hat mot samer. Jag blev för en tid sedan påmind om detta när jag fick läsa om att en firmabil medvetet kört på en släktings ren med motiveringen “renarna ska inte vara på vägen.” Jag anser även att små påståenden om samer och renskötsel utgör frön som sedan växer till att individer medvetet kör på renar för att visa sitt hat. Jag känner ett stort engagemang i att spinna vidare på frågor gällande att sätta press på att stora statliga samt privata företag på ett effektivare sätt motverkar att hatet fortsätter.

Ska man uppnå resultat behövs samarbeten och ett mer enhetligt Sameting. Jag utgår alltid ifrån mitt skogssamiska intresse men anser samtidigt att vi ska samarbeta med andra partier i de frågor där vi tycker gemensamt.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Att jag fått vara med och driva frågor, utvärdera resultaten och sedan utgå därifrån.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

9. Emma Rannerud

Jag heter Emma Rannerud och jag bor i Arvidsjaur. Jag föddes i Malå för 28 år sedan och är renägande medlem i Malå sameby.

Renen och rennäringen i skogslandet har alltid varit en stor del av mitt liv, därför kandiderar jag för Vuovdega men politik är en ny erfarenhet för mig.

Vilka är dina viktigaste hjärtefrågor?

Rennäringen innehåller många frågor som hör ihop. Det är därför svårt att peka ut någon enskild fråga som viktigare än andra, alla delar är viktiga för en uthållig renskötsel.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Jag hoppas att Sametinget når framgång med att ge förutsättningar för en långsiktig och hållbar rennäring.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

10. Lars Stenberg

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

11. Margareta Uttjek

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

12. Henrik Andersson

Henrik Andersson, renskötare i Gällivare skogssameby. Jag är 40 år och har bland annat suttit med i SamS styrelse under förra mandatperioden.

Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Renskötsel och renen. Får vi inte utrymme för att bedriva renskötsel tack vare de exploateringar som krymper betesmarkerna kommer den rennäring vi levat med under generationer att försvinna. Kampen för de kommande generationerna är därför helt avgörande.

Våra renar håller på att bli uppätna av rovdjur utan att vi kan agera. Förenklad skyddsjakt hjälper till men egentligen borde samerna själva få ansvaret med att förvalta rovdjuren inom renskötselområdet.

Röstlängden är det viktigaste vi har för att kunna hålla val till vårt parlament. Det är därför viktigt att den används som det är tänkt och inte som underlag till ansökningar i olika delar. Därför kan den inte användas som underlag i ansökan för koncession, rätt att äga renar, rätt att med hänvisning till röstlängden för att kalla sig samisk entreprenör och så vidare. Skälet är naturligtvis att det finns och kommer att finnas fel som kommit med i längden och därför kan en slarvig användning ge bilden av en minskad trovärdighet till röstlängden.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Vi måste nå framgång med vårt självbestämmande i samiska frågor och använda internationella påtryckningar i detta arbete. Det är mitt mål.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

13. Seth-Ivan Eriksson