RIKSDAGEN DEN 29 MAJ 2024, ANFÖRANDE AV PARTIORDFÖRANDE STEFAN MIKAELSSON, VUOVDEGA

Buoris Buoris Samedikke Åuvdulmusj, ållestjåkanimajrassa, oabba ja vieljja.

Jag väljer att med ålderns rätt göra en historisk tillbakablick och utveckla den politiska analys som tidigare presenterats vid februari plenum år 2018.

År 1917 var ett våldsamt år i Europa. Första världskriget rasade och under våren 1917 var det hungerdemonstrationer i 23 olika svenska städer.

Samiska föregångare valde att arrangera det första gränsöverskridande Landsmötet i Tråante, just när förhållandena var som sämst.

Trots detta välförberedda gränsöverskridande Landsmöte, så kunde våra svenska grannars parlamentariska system, besluta i en europeisk demokratis namn, att skapa monstret.

Eller som svenskarna kallade det: Statens Rasbiologiska Institut. Under flera årtionden var den demokratiska  rasismen en plågsam och naturlig svensk följeslagare med den samiska kulturen och näringarna. Den lade också grunden för den institionella och strukturella diskriminering som finns kvar än idag, varav jag väljer att nämna tre belysande exempel:

  1. I samband med att nya ersättningssystemet för rovdjur, som 1995 överenskom mellan Sametinget och Naturvårdsverket, så har detta aldrig genomförts fullt ut. Den nödvändiga decimering av rovdjur i betande och kalvande renhjordar som skulle bli standard enligt nya systemet, genomfördes aldrig. Detta är ett skamligt missförhållande.
  2. Den 27 mars 2019 lanserade OECD rapporten Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural Development in Sweden (Att involvera urfolket samerna i regional utveckling i Sverige) i Regionhuset i Luleå. Att förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv: Det behövs statistiska koder (SNI-koder) för samiskt näringsliv, etiska riktlinjer för samerelaterad forskning, och att Sametinget får bli en statistikansvarig myndighet. Utan statistik kan inte problem och hinder identifieras.

Idag är denna rapporten en hyllvärmare & dammsamlare hos regeringskansliet, regionerna och länsstyrelserna.

Detta är ett skadligt missförhållande.

3. Renmarkskommittens företrädare besvarade, under styrelsens digitala informationsärende frågan ”Vad kommittén gör att bemöta rasismen i Sverige under sin genomgång” med att ”Diskrimineringslagstiftningen är tillräcklig för detta ärende”. Detta är ett skadligt missförhållande.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har släppt sin första rapport om hatbrott mot det samiska samhället, som lyfter fram både likheter och betydande skillnader jämfört med brott mot andra minoriteter. Den avsiktliga inriktningen mot renar i samiska områden är ett exempel som skiljer dessa händelser från typiska hatbrottsmönster, enligt rapporten, där förövare, -ofta markägare, jägare eller bönder, tror att de är begränsade av renskötsel och inte vill ha djur i vissa områden. Brå har således en helt annan åsikt än Renmarkskommitten.

Sametinget har hos regeringen hemställt att den nordligaste koncession-samebyn ska erhålla ökat rättsskydd och omformas till skogssameby. Ett av de många argumenten för detta, tas från FN:s urfolksdeklaration och lyder:

”Urfolk och individer är fria och lika med alla andra folk och individer och har rätt att vara fria från varje form av diskriminering, när de utövar sina rättigheter, särskilt den som är baserad på deras ursprung som urfolk eller identitet”.

Det rättsliga förhållande betonas av den utredare som Sametinget anlitat att leverera ett särskilt yttrande. I samband med detta har svensk media riktat personliga angrepp & utpekat enskilda medlemmar i berörd koncessionssameby. Det är avskyvärt! Och dessutom även avsiktligt förfalskat dels Sametingets mandat enligt Sametingslagen & dels utredarens särskilda yttrande.

Malcolm X sade en gång: Är man inte en del av lösningen så är man en del av problemet.

Sametingspartiet Vuovdega uppmanar Sveriges regering till att bruka sina betungande folkrättsliga förpliktelser för att därmed äntligen avhända sig från skuldansvaret för gångna tiders missgärningar, och göra Sametinget & vårt samiska folk till delaktiga i en bestående & framåtsyftande lösning i Sverige. Gijtto.

Inlägg 2 i Partipolitisk debatt den 29 maj 2024.

Jag väljer att fortsätta från där jag slutade.

Monstret som skapades av demokratiska krafter i riksdagen, som bara kan bemötas på ett enda framgångsrikt sätt. Med kärlek och mänskliga rättigheter. I min korta analys måste jag redovisa utfallet av en omröstning i kammaren. Den 8 april 2015 så röstade Riksdagen om att anta en motion som yrkade på ratificeringen av ILO169 genom betänkandet 2014/15 KU16. ((Av de röstande valde följande att rösta Ja till avslag: S (102) M (80) SD (41) MP (22) C (19) FP (14) & KD (14). ))

292 ledamöter var emot att riksdagen skulle anta en motion som yrkade att ILO169 skulle ratificeras. Endast 20 ledamöter i Göters & Svears riksdag, var för en annan utveckling.

Ingen ledamot avstod och 37 st var frånvarande.

I Sametingets yttrande (DNR 89/99) till ”Samerna, ett ursprungsfolk i Sverige, betänkandet av Utredningen om ILOs konvention no 169” beslutade ett enhälligt Sameting den 26-29 oktober 1999 vid plenum i Sadteskenjuana bland annat att:

”Sametinget anser vidare att ratifikation av konventionen skapar möjligheter till ett grundläggande skydd och därmed trygghet för Samerna samt möjligheter till en samisk framtid i Sverige”

Vi urfolksindivider måste med stolthet och med rätten att ifrågasätta en diskriminerande lagstiftning, fortsätta att bruka mors och fars kultur samt göra det möjligt att överföra den till kommande generationer, till våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

I Sápmi är det vi som är folket!

Gijtto !

Inlägg av Stefan Mikaelsson, Åuvdulmusj Samedikkibellodaga Vuovdega. 29.5.2024.