UTTALANDE FRÅN SAMETINGSPARTIET VUOVDEGA

Sametinget erhöll 20.5.2021 ett regeringsuppdrag N2021/01633, nämligen att utreda ”Samebyarnas interna organisering”. Och tämligen förvånande ska ”det stora flertalet av samebyarna kan ställa sig bakom dem”, enligt regeringens direktiv.

Samebyarna har själva via sin paraplyorganisation, i en resolution från 2012 uttalat att:
”När samebyarna försöker föra frågor till regering & riksdag blir de ombedda att kommunicera via Sametinget, en kommunikationsväg som inte fungerar för samebyarna”.

Riksdagen som har antagit Rennäringslagen 1971, har därigenom ett speciellt ansvar att leva upp till dagens internationella MR-instrument. Regeringens direktiv anger även att ”Relevanta folkrättsliga principer ska beaktas i analysen”.

Föga förvånande passar tre av Sametingspartierna på att i Sametingets plenum, försöka företräda samebyarna. Lägga fram deras beslut från ordförandekonferensen & genom att räkna upp alla namnen, ett och ett, på de samebyar som ställt sig bakom detta beslutet.

Samebyarna borde få fortsätta att kunna stå politiskt obundna gentemot Riksdagen och Sametinget. Precis som det paraplyorganisationen självmant anger på dess webbplats. Att politisera samebyarna som tre sametingspartier gör, är föga konstruktivt & ligger inte inom ramen för ett samiskt självbestämmande.

Sametinget har alldeles uppenbart utmanat Regeringen och dess direktiv i sakfrågan samt därigenom inte avhändat staten från dess folkrättsliga ansvar & förpliktelser. Det borde också samebyarna kunna göra och därmed tala för sig själva. I Sametingets plenum talar ledamöterna och dess partier för de som har kunnat delta i valet. Att förändra den ordningen skulle ytterst begränsa Sametingets möjligheter att framledes kunna driva de frågor inom ämnesområden som har gjorts under tre decennier.


Sametingspartiet Vuovdegas styrelse den 4 mars 2024.