KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE              

SÖNDAGEN DEN 11 JUNI KALLAS TILL HYBRID-MÖTE
Tid: 13:00 – 18:00

ANMÄLAN TILL: info@vuovdega.com
eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070-62117569

För anmälan om deltagande vid årsmötet med stadgeenliga ärenden söndagen den 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni.

Medlem som vill delta digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall för att omfattas av partiets företags-försäkring ha inbetalt medlemsavgiften senast den 9 juni.

För att kunna delta med uppkopplad dator, laptop, platta eller smartphone kan man installera appen Microsoft Teams. Ett alternativ är att logga in via webbläsar-funktionen.

Förtroendevalda i styrelsen, valberedningen och revisorerna kallas till att närvara fysiskt i Árviesjávrrie & förbereda föredragningar & årsmötet. Meddelande skickas till samma epost som ovan om respektive deltagande. Billigaste färdsätt med maximalt 1500 kr är det som gäller.

Väl mött hälsar Styrelsen.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2023 FÖR SAMETINGSPARTIET VUOVDEGA – SKOGSSAMERNA (stadgeenliga ärenden).

§1 Öppnande av årsmöte
§2 Val av mötes-ordförande och -sekreterare
§3 Val av 2 justerare tillika rösträknare
§4 Fråga om mötets utlysande
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Fastställande av föredragningslista
§7 Föregående årsmötesprotokoll
§8 Partiets verksamhetsberättelse
§9 Partiets årsbokslut
§10 Revisorernas berättelse
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Budgetförslag för år 2022
§ 13 Val av Sametingspartiets och styrelsens ordförande
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
§ 15 Val av firmatecknare
§ 16 Val av revisorer
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
§ 19 Partiets verksamhetsplan 2023-2025
§ 20 Sametinget, politiskt arbete i plenum, styrelse & nämnder
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Årsmötet avslutas

Årsmötets föredragningslista fastställdes av styrelsen den 14 maj 2023.