RAPPORT FRÅN VUOVDEGA, PLENUM #96 UBMEJE 2024

Det nittiosjätte plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje. Den västerbottniska residensorten huserade ett plenumsmöte för 5.e gången.
Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg. 
Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör. 

§ 4 Extra Ärenden

Stefan Mikaelsson och Vuovdega föreslår extra ärende angående samer lagliga rätt till självbestämmande samt hatbrott. Läs mer på https://vuovdega.se/2024/02/21/begaran-om-%c2%a74-extra-arende-vid-plenum-i-ubmeje-den-20-22-2-2024/

Men en ledamot från Sametingspartiet Samerna motsatte sig detta Extra ärende som då avvisades av Sametingets ordförande i enlighet med Sametingsordningens §40.

§ 5.1 Styrelsens rapport till plenum

En lång debatt tog sin början, och trots att det var tidsbegränsning av antalet inlägg och längden på dessa, införd av presidiet. Så kunde nästan hela första plenumsdagen försvinna på detta ärende. Och till och med, när plenum lagt ärendet till handlingarna av en majoritet, så upptäcker styrelseordföranden en felskrivning i styrelsens dokument. Ärendet tas upp igen som godkändes av hela plenum, och återremitteras till styrelsen. Även om det var rätt att ändra felskrivningar, så visar detta exempel på hur dåligt ledamöterna förstår varandra och även lyssnar till varandras inlägg. Sametingets ordförande borde ta ett större ansvar för att minimera sådana händelser.

Sametingets plenum beslutade att återemittera ärendet.

§ 5.2 Nämndernas rapporter till plenum.

I vanlig ordning föredrar alla nämndernas företrädare var och en sin rapport till plenum. Först därefter så blir debatten fri och alla föredragningar debatteras på en enda gång. Det blir ju ett sammelsurium och svårt att hänga med. Inte alls värdigt en statlig myndighet och jämfört med hur dessa rapporter föredrogs & beslutades tidigare mandatperioder.

Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas 

Följande har hänt med detta ärende sedan det dök upp första gången vid plenum i Árviesjavrrie den 30.5-2.6:

.1). Sametingets plenum beslutade den 30 -31 maj, 1 -2 juni 2023, § 27 att återremittera ärendet.

.2). Styrelsen beslutade den 20 – 21 juni 2023, § 120 att remittera styrelsens förslag, som överlämnades till plenum den 30-31 maj 1-2 juni, på remiss till; sametingets partier, samiska riksorganisationer, samebyar sameföreningar, att sista dag inlämna yttrande är 6 augusti 2023, att kalla en (1) representant från Sametingets oppositionspartier till överläggningar med styrelsen den 9 augusti. kl 13.00.

Styrelsen beslutar vidare att med hänvisning till § 10 Sametingsordningen hos presidiet begära digitalt extra plenum för att besluta om ett ärende; * Sametingets regeringsuppdrag angående samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas”, att föreslå presidiet dag för extra digitalt plenum till onsdag den 30 augusti.

.3). Styrelsen beslutade den 10 augusti 2023, § 127 att hos presidiet återkalla begäran om extra plenum den 30 augusti 2023, att om plenum i november efter förhandling ändock beslutar bordlägga ärendet avser styrelsen ändra processdirektiven och inlämnar därefter styrelsens förslag till regeringen.

.4). Sametinget har fått förlängd tid (av Regeringen) till att redovisa uppdraget till och med den 27 november 2023.

.5). Styrelsen beslutade den 30 augusti 2023, § 131 att uppdra till kansliet göra en konsekvensanalys av styrelsens förslag.

.6). Styrelsen beslutade den 29 september 2023, § 149 att styrelseordföranden får i uppdrag tillsammans med kansliet färdigställa konsekvensanalysen, att bereda ärendet vidare.

.7). Styrelseordföranden har via ordförandebeslut den 12 oktober inbjudit de samiska Riksorganistionerna; Sámernas Riksförbund, Renägarförbundet, Same Ätnam, Landsförbundet Svenska Samer samt en representant från de sametingspartier som inte är representerade i Sametingets styrelse, till separata överläggningar den 3 november.

.8). Styrelsen beslutade 29 oktober 2023, § 173 föreslå Sametinget besluta att anta styrelsens förslag till om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas samt, att överlämna förslaget med bilagor till regeringen i enlighet med regeringens uppdrag (Regeringsbeslut 2021-05-20, N 2021/01633).

.9). Sametingets plenum beslutade 21 -23 november 2023, § 40 att bordlägga ärendet.

.10). Styrelsen beslutar att till regeringen inlämna Sametingets redovisning enligt bilaga §185 den 27.11.2023.

.11). Sametingets plenum beslutade 20-22.2.2024 enligt följande:
Votering begärs. Den som stöder styrelseordförandens förslag svarar ja och den som inte gör det svarar nej Vid öppen votering avges 16 ja-röster, 14 nej-röster samt en ledamot röstar blank. Sametinget har därmed godtagit styrelseordförandens motförslag.

Styrelseordförandens motförslag var det som Sametingets styrelse insänt den 27.11.2023. Eftersom inga samebyar hade godkänt detta förslag, står det alltså samebyarna fritt att sin talan föra och rätt bevaka. Och det i alla instanser i den svenska statsförvaltningen. Samebyarnas beslut från ordförande konferensen kunde ingen av de som var med och beslutade, föredra och försvara med rösträtt i plenum. Det man lugnt kan konstatera är att beredningen av detta ärendet fortsätter och det med sametingspartiernas företrädare som sakkunniga i renmarkskommitten. Det beslut som Sametingets plenum tog har således inte alls påverkat dagens Rennäringslag eller hur den tolkas. Statens folkrättsliga förpliktelser åligger staten att själva åtgärda, och således har inte Sametingets plenum avhändat dessa från Staten. Och ytterst var det Riksdagen som etablerade Rennäringslagen och har ett särskilt ansvar i och med detta.

§ 8 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget.

Sametingets dagsarvode har under en längre varit 1800 kronor. Av den anledningen ser styrelsen det befogat att höja dagsarvodet med 200 konorr till 2 000 kronor och inte minst på grund av rådande inflation, ökade levnadsomkostnader samt generella löneökningar inom andra sektorer.  

Sametingets plenum beslutade att höja dagsarvodet med 200 kronor till 2 000 kronor från och med den 1 januari 2024.

§ 9 Motioner – forts.

Sametingets plenum beslutade att avslå motion §9.1 M 578. Sametinget beslutar därefter att bordlägga Motionerna § 9.2 -9.13.

§ 10 Arbetsordning för styrelse och nämnder – revideringar.

Sametinget beslutar således att anta arbetsordning för styrelse och nämnder –revideringar.

§ 11 Kulturpolitiskt handlingsprogram.

Begäran om återremiss till nämnden yrkades.
Sametingets plenum beslutade att anta kulturpolitiska handlingsprogrammet enligt bilaga. Fyra olika Sametingspartier reserverade sig mot beslutet.

§ 12 Budget 2024

Sametingets plenum beslutade att fastställa budgetramar för Sametinget för budgetåret 2024 enligt nedan:

§ 13 Årsredovisning 2023

Sametingets plenum kan kommentera årsredovisningen för närmast gånget år. Däremot är det styrelsen som fastställer och inlämnar årsredovisningen. Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Budgetunderlag 2025-2027.

Sametingets plenum kan kommentera budgetunderlaget (bu) för närmast gånget år. En del mandatperioder har det faktiskt varit plenum som fastställt BU. Men det är inte alltid som yrkanden som framförs under plenum är progressiva och korrekta. Så det kan ha den nackdelen att icke beredda förslag kan antas och införas i BU. Numera är det styrelsen som fastställer och inlämnar budgetunderlaget. Sametingets plenum beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Idrottspolitisk strategi

En intressant debatt inleddes. Undertecknad framförde det värdefulla i gemenskapen med en samisk folkidrott på lokal, regional och nationell nivå. Detta som motvikt till elitidrottens nackdelar; elitism och fanatism. Sametingets plenum beslutar att återremittera ärendet.

§ 16 Valärenden

§ 16.3 Misstroende mot Sametingets styrelseordförande.
Dokument – Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Sametingets styrelseordförande. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter deltar inte i beslutet. Sametingets plenum har således förkastat misstroendet mot styrelseordföranden.

§ 16.9 Misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande.
Ersättare Jennie Granberg tjänstgör för ledamoten Jan Rannerud i plenum. Dokument – Från Sámiid Riikkabellodat, Guovssonást och Mijjen Geajnoe; misstroende mot Rennäringsnämndens ordförande. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster och 12 nej-röster. Två ledamöter deltar inte i beslutet. Sametingets plenum har således förkastat misstroendet mot rennäringsnämndens ordförande.

För övriga valärenden så hänvisas det till Sametingets plenumsprotokoll.

§ 18 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet 2024-02-22, kl 17.45.

Konklusion: Ett plenum med knaggligt beslutsfattande, dålig stämning bland ledamöterna, och många ordningsfrågor. Eftersom det var det 9.e plenumet under mandatperioden, borde Sametingets ordförande ha klarat av att leda plenumsförhandlingarna så att ordningsfrågor nästen helt hade undvikits. Införandet av ny praxis på sittande möte motverkar denna ordning. De misstroenden som avlämnats prövades. I och med att Vuovdega har valteknisk samverkan med övriga partier i dagens tings-styrelse, så kunde plenum avvisa dessa misstroenden med 17-12. Detta gör ju också att Vuovdegas värdefulla positioner i Rennäringsnämnden, Kulturnämnden, Språknämnden m.fl. kvarstår. De partier som väckte ärendet med obefogade misstroende kvarstår som ganska maktlösa. Av mandatperioden kvarstår tre plenum så vi får hoppas att vi slipper fler sådana yrkanden.

Plenumsprotokollet nr 1-2024 §§01-18 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Stuehkie den 28-30.5.2024. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, folkvald ledamot för Sametingspartiet Vuovdega.