RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #95 ÅRE 2023

Det nittiofemte plenumet skulle denna gång avhållas i Åre. Den jämtländska skidorten huserade ett plenumsmöte blott för 3.e gången.

Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg.  

Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör. 

§ 39 Motioner
Tio olika motioner hade inlämnats varpå kansliet och i förekommande fall, olika nämnder hade berett svar. Detta varpå styrelsen berett förslag till beslut och som då lagts fram till plenum. För motionernas innehåll & plenums beslut så hänvisas till plenumsprotokollet.

§ 40 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas
Detta ärende har äntligen kommit upp till plenum för andra gången. Vid en ändå relativt kortfattad plenumsdebatt kom Samelandspartiet (SáR) och lade ett motförslag som var undertecknat av 19 ledamöter och ersättare. Och som en bilaga i detta motförslag fanns ett dokument som uppenbarligen var från en samisk paraplyorganisation som avhållit ordförande-konferens i Stockholm. De samebyar som deltagit angavs med respektive samebys namn men det framgick inte vilket ombud som deltagit. Ej heller var dokumentet i någon del undertecknat. Under debatten så begjordes bordläggning av Johan Hedemalm (JoF). Detta prövades först då väl beslutfattandet skulle ske. I protokollet anges följande: ”Den som stöder förslaget om bordläggning svarar ja och den som inte gör det svarar nej. Vid öppen votering avges 11 ja-röster, 16 nej-röster, 3 blanka”. Vuovdegas tre blankröstade. De som avgjorde detta ärendet var de ledamöter som röstade för votering med minoritetstödet som motivering. Ärendet blir därigenom kraftigt försvagat då plenum inte kan ta beslut i ärendet och lämna in ett yttrande till Regeringen inom föreskriven tid. Några dagar efter plenums avslutande höll Statskontoret ett dialogmöte med Sametingets styrelse och där framhölls det grundläggande i att plenumsbesluten i särskilt viktiga frågor, förenades med enighet av ledamöterna. Och kan inte plenum klara av att ta beslut med minst kvalificerad majoritet så att ett ärende kan avgöras, och därefter lämnas in till regeringen inom föreskriven tid. Så visst är det en kraftig försvagning av betydelsen av Sametingets yttrande som då blev inlämnat efter plenums avslutande.

§ 41 Kulturpolitiskt handlingsprogram
Plenum beslutade att återremittera ärendet.

§ 42 Preliminära budgetramar för budgetåret 2024
Plenum beslutade att fastställa preliminära budgetramar. Men även att uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget, att fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i februari 2024. Och det är så här det brukar se ut, eftersom regeringens besked om budget 2024 först kommer och anges i regleringsbrevet i december månad.

§ 43 Sammanträdesorter för plenum 2024
Styrelsen har beslutat att sammanträdesorterna år 2024 för plenum är; vecka 8 20 – 22 februari i Ubmeje, vecka 22 28 – 31 maj i Stuehkie och vecka 47 19 – 21 november i Váhtjer.

§ 44 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Ärendet innehöll en höjning av dagarvodet från 1800 och till 2000 kr per dag. Dock bordlades ärendet och de gamla reglerna för ekonomiska förmåner kommer fortsatta att användas.

§ 45 Motioner
Samtliga 13 motioner bordlades för att plenum skulle kunna avsluta inom i programmet föreskriven tid.

§ 46.1 Val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet
Till ordinarie ledamot valdes Erika Jannok med Johan Bergkvist som ersättare. Ungdomsrådet har därmed bara en vakant position.

§ 48 Avslutning
Plenum-sammanträdet avslutades den 2023-11-23; kl 16.45.

Konklusion: Ett plenum med knaggligt beslutsfattande som dessutom firade ett 30-års jubileum på onsdags eftermiddagen och med galamiddag på kvällen. Två statsråd var närvarande under eftermiddagen och statsministern hade skickat ett digitalt uttalade som visades på storbildskärm. De som vill läsa statsrådens högtidstal kan läsa detta på regeringens webbplats; https://www.regeringen.se/artiklar/2023/11/svenska-sametinget-firade-sitt-30-arsjubileum/

Fil.dr Ragnhild Nilsson och professor Ulf Mörkenstam föreläste om ”Sametinget 30 år – Valen, väljarna och politiken”. Vid den efterföljande frågestunden kunde Vuovdegas ledamöter ställa den första frågan, och även den sista.

Under middagen höll ålderspresidenten tal och de närvarande ställde sig upp och skålade för frånvarande vänner. Det vill säga de partikamrater, folkvalda, ersättare i plenum och kansli-personal som inte längre var närvarande i vår gemenskap. Ett viktigt moment i ett 30-års firande.

Plenumsprotokollet nr 3-2023 §§33-48 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Ubmeje den 20-22.2.2024. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega.