RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #94 ÁRVIESJÁVVRIE 2023

Det nittiofjärde plenumet skulle denna gång avhållas i Árviesjávrrie – Arvidsjaur. Den lappländska centralorten huserade ett plenumsmöte blott för 6:e gången.

Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: Helena Dådring, Jennie Granberg, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Inför ett plenum så kallar Sametingets ordförande de folkvalda ledamöterna till plenum. Om någon anmäler förhinder kallar Sametingets kansli därefter ersättarna i den strikta ordning de blivit invalda. En folkvald och två ersättare för partiet hade anmält förhinder och därför såg partiets styrka ut som den angivits enligt ovan.

Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Holst Vinka som sig bör. 

§ 20 Val av två justerare

Jan Rannerud valdes till en av de två justerare som krävs.

§ 23 Kulturpolitiskt handlingsprogram

Begäran om återremiss yrkades med motiveringen att förslaget ”inte har remitterats till Sametingspartierna”. Plenum beslutade i enlighet med yrkandet. Noteras kan att det i protokollet under denna paragraf står angivet enligt följande: ”Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett yrkande om återremiss. Enligt 56 § Sametingsordningen ska yrkande om återremiss prövas först. Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om återremiss och finner att Sametinget godtagit yrkandet om återremiss.”

§ 24 Språkpolitisk strategi

Yrkande om återremiss framlades i plenum. I protokollet anges följande: ”Ordföranden förklarar debatten avslutat. Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns yrkande om återremiss. Enligt 56 § Sametingsordningen ska yrkande om återremiss prövas först. Ordföranden ställer proposition för yrkandet om återremiss och finner Att Sametinget förkastat yrkandet om återremiss.’ Votering begärs. Den som stöder yrkandet om återremiss svarar ja och den som inte gör det svarar nej Vid öppen omröstning avlämnas 14 ja-röster, 16 nej-röster. En ledamot avstår från att rösta. Sametinget har därmed förkastat yrkandet om återremiss”. Därefter beslutade plenum om att anta Språkpolitisk strategi.

§ 25 Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

Föredragningen pågår med flera olika ledamöter och speciellt under nämndernas redovisning så skiljs inte de olika nämnderna åt. Föredragning efter föredragning pågår för olika nämnderna medans debatten sker samtidigt för alla nämnder. Detta är ett mindre bra arbetssätt som nu pågått under nästan 2 mandatperioder.

§ 27 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation beslutsfattande och regler för medlemskap ska utformas

Styrelsens förslag till beslut i detta ärendet, hade framtagits i början av maj månad. Det var ett relativt bra underlag till beslut, och hade förtjänstfulla delar. Det var dessutom mycket bättre att styrelsen hade ett förslag till beslut, än att ha varit utan förslag till beslut. Under debatten i plenum kunde konstateras en viss öppning, och Vuovdega hade redan under partiöverläggningarna kommit fram till att en återremiss av ärendet hade förbättrat beredningen av underlaget till beslutsfattandet. Och så blev också fallet. Så här anger protokollet: ”Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för yrkandet om återremiss och finner att Sametinget förkastat yrkandet om återremiss. Votering begärs. Den som stöder yrkande om återremiss svarar ja och den som inte gör det svarar nej. Vid öppen omröstning avges 17 ja-röster, 13 nej-röster samt en ledamot avstår från att rösta. Sametinget har därmed beslutat om återremiss”.

Sametinget begjorde därefter i juni månad hos regeringen möjlighet till att inkomma med yttrandet senast den 27 november. Och noteras kan i efterhand, att regeringen gav Sametinget möjlighet att inkomma med yttrandet senast den 27 november. Så även det var ett slags tecken på eget självbestämmande som Sametinget borde bruka mer ofta. Speciellt i förhållande till Svearnas regering.

§ 29 Motioner

Tio olika motioner hade inlämnats varpå styrelse och i förekommande fall, olika nämnder hade berett svar. Detta varpå styrelsen berett förslag till beslut och som då lagts fram till plenum. För motionernas innehåll & plenums beslut så hänvisas till plenumsprotokollet.

§ 30.1 Val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet

Hilda Granberg blev vald som ledamot och även som Ungdomsrådets ordförande. Noteras kan att platsen för 2 ordinarie ledamöter blev förklarad för vakant då respektive parti (för de 2 olika positionerna) inte inkommit med något namnförslag. Ett haltande ungdomsråd består således av 3 valda ledamöter.

§ 32 Avslutning

Plenum- sammanträdet avslutades den 2023-06-02; kl 13.45.

Konklusion: Vuovdega genomförde ett bra plenum och lyckades att få till ett försök att få till en bättre process samt beslut vad avser §27. Ett förslag som får stöd av en kvalificerad majoritet i plenum vore det klart bästa i detta sammanhanget. Alternativet kan bli en bordläggning då ärendet dyker upp vid kommande plenum i Åre.

Plenumsprotokollet nr 2-2023 §§18-32 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna hela protokollet där.

Nästa plenum arrangeras i Åre den 21-23.11.2023. Inför plenum läggs handlingarna ut på Sametingets webbplats ca 14 dagar innan plenum. Håll därför utkik efter programmet.

Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega.