RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #89 GIRON 2021.

Det åttionionde plenumet skulle denna gång avhållas i Giron. Gruvstaden huserade plenumsmöte för 11.e gången. Kommunstyrelsens ordförande lyste dock med sin frånvaro under såväl förhandlingar som galamiddag.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§23-39 genom de 3 plenumdagarna.

§ 26 Under Extra Ärenden som inleder varje plenum den första dagen kunde partiet Samerna och dess enda representant i plenum, Mikael Jakobsson meddela att partiet Samerna går emot alla Extra ärenden. Utom Extra ärendet om pensioner för de politiker som har 40-procentig ekonomisk förmån av Sametinget.

Det föreslagna Extra ärendet – uttalande angående grön omställning med hänvisning till Fosen-domen, avvisades därmed från behandling under plenumsförhandlingarna. 

Den sk Allmänpolitiska debatt § 27 var schemalagd till att pågå från kl 0830 och till kl 1200 onsdagen den 1 december. Uppenbarligen fanns en avsaknad på debattlusta eller så var debattreglerna inte anpassade efter sametingsledamöternas önskemål, för debatten var ganska tam och avslutades redan ca kl 1030.

§ 28 Styrelsens och nämndernas redovisning till plenum blev föredragna på ett mindre lyckat tillvägagångssätt. Under ”Styrelsens redovisning” blev alla olika styrelse- rapporter föredragna, dels den avgångna och dels den tillträdande styrelsens korta rapporter. Efter föredragningen lämnades ordet fritt och ledamöter i plenum fick då ställa frågor på den föredragning som man önskade. Samma tillvägagångssätt genomfördes under ”Nämndernas redovisning” och det blev väldigt ostrukturerat och svårt att hänga med på vilken föredragning som det ställdes frågor på. Det normala borde vara att efter varje enskild föredragning så öppnas debatten varefter man kan gå till beslut när väl debatten är avslutad. Det kan ta lite längre tid men är också mer värdigt för ett folkvalt organ.

§ 29 Preliminära budgetramar är inte så intressant som det kan låta. Detta eftersom det är först genom Regleringsbrevet som regeringen offentliggör i mitten eller slutet av december som budgetramarna kan fastställas. Men det blev i alla fall en omröstning under plenum på grund av ett motförslag av Per Olof Nutti. Styrelsens förslag till beslut erhöll majoritet med sifforna 17 mot 11. Plenums beslut blev sålunda att: uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget, och att fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i februari 2022.

§ 30 Inrättandet av ett sk Oppositionsråd med en personlig ersättare där oppositionsrådet skulle ha samma ekonomiska förmåner som styrelseledamöterna, blev återremitterat. Oppositionsrådet skulle ha närvaro och yttranderätt på styrelsens sammanträden men inte rösträtt. Nu får vi invänta februari månads plenum för att se om plenum kommer fram till beslut i detta ärende.

§ 32 Parlamentsbyggnaden kom upp som ett ärende, och det gällde en tomt för denna byggnad i Staare, Av de tre olika tomter som kommunen hänvisat till så hade både den nuvarande och även den tidigare styrelsen besiktat de olika alternativen. Det alternativ som dagens styrelse föreslog till plenum var alternativet Fornön. Den tomten ligger nära storsjön och nära samhällsbebyggelsen som man ser tydligt från tomten tvärs över en vattenyta på något hundratal meter. Det öppna landskapet är väl synligt men åt andra hållet är också järnvägsspåret som en gång ledde delegaterna till Tråante och 1917 års Landsmöte beläget. Även åreskutan är inom synhåll från denna tomt Fornön. Detta förhållande skiljer de andra två tomterna från denna utvalda tomt. Nu gäller det för kommunen att göra undersökningar av tomtens beskaffenhet och försäkra sig om att tomtmarken är tillräckligt stabil och säker för vattenflödena från storsjön och kraftiga regnflöden. Vi lär således få återkomma i saken.

§33 Samisk sanningskommission var uppe för information.                  I handlingarna till plenum angavs bland annat detta: ” Den 3 november 2021 fattade regeringen beslut om att inrätta en sanningskommission som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Ordförande och ledamöter/kommissionärer ska tillsättas i nästa steg. Kommissionen ska bl.a. · kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och relevanta aktörers agerande vid genomförandet av den politiken, · sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samerna samt verka för att denna kunskap förs vidare till kommande generationer, och · lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2025”

Plenum beslutade i enlighet med styrelsens förslag nämligen att lägga informationen till handlingarna. Plenum lär få komma tillbaka till ärendet.

§ 34 Sammanträdesplan fastställdes för tiden 2022-2025. För nästa år 2022 var dock orterna angivna och i övrigt var det regioner där styrelsen får fastställa orterna varje år och meddela sista plenum årligen om detta.

För år 2022
Vecka 8 den 22-24 februari arrangeras plenum i Staare
Vecka 22 den 31 maj – 2 juni avhålls plenum i Julevu
Vecka 43 de 25 -27 oktober genomförs plenum i Ubmeje.

§37 Valärenden genomfördes med följande resultat:
I Samefondens styrelse erhöll Vuovdega en ordinarie plats dit Stefan Mikaelsson valdes, men utan egen ersättare för Vuovdega.
Som ordförande för Samefonden valdes Helena Dådring gemensamt av styrelse-partierna och dess ledamöter utan motförslag.
Noteras kan att förra mandatperioden saknade Vuovdega representation i Samefonden.
Till ungdomsrådet invaldes Hilda Granberg som fyllnadsval.

Konklusioner: Plenum kunde genomföras på ett relativt bra sätt men visst märks det att presidiet saknar mångårig erfarenhet av att leda plenum. Vuovdega tog plats i föredragningar av verksamheten och agerandet under besvarandet av inlämnade motioner. Oppositionen i plenum hade ingen riktigt saklig kritik att komma med, utan denna gång kunde ärendena genomföras på ett konsekvent och sakligt sätt. Men tecknen hopar sig för den nyvalda regeringens nonchalans då det gäller det samiska folkets urfolksrätt, men det får vi nog återkomma till tids nog.

Plenumsprotokollet nr 3 §§23-39 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Staare den 22-24.2.2022.  

Stefan Mikaelsson, partiordförande