P R E S S M E D D E L A N D E

Sametinget ser med stor oro på hur naturresurserna i Sápmi överutnyttjas.                                  Vårt folks, renens och viltets livsutrymmen är hotade. Klimatet och den biologiska mångfalden står inför kollaps. Storskaligt skogsbruk är en av de markanvändare som orsakat störst ingrepp i naturen i Sápmi. På en generation har skogslandskapet i Sápmi förändrats från väldiga naturskogar till i huvudsakligen planterad industriskog.

Ovanstående text var en del av det eniga uttalande om samernas rätt i förhållande till skogsbruket. Uttalandet antogs enhälligt av de samiska parlamentarikerna under pågående plenum i Árviesjávrrie den 27 november 2020.

Renskötselrätten är en särskild rätt till fastighet och belastar alla fastigheter i norra Sverige. Att Sveaskog genom ett insinuant och okunnigt pressmeddelande av den 9 januari 2023, kan välja att bortse från denna av Högsta Domstolen fastställda rätt är oförståeligt. Renskötselrätten idag är lika stark som år 1999 då Sveaskog etablerades.

Att Sveaskog nu väljer att självmant peka på det man väljer att kalla för ”hävdvunnen renskötsel” kan man enbart uppfatta som ett försök från bolagets sida att försvaga renskötselrätten. Den bilden förstärks ytterligare då man noterar att Sveaskog påstår att man i områden som sambrukas med renskötseln att ”i dessa områden är hänsyn till renskötseln lagstadgad”.

Den hänsyn som storskogsbrukets företrädare visat och visar enskilda samiska renägare och även det samiska folket, visar att begreppet ”ta hänsyn” inte längre är ett relevant eller acceptabelt begrepp.

På Sametingets webbplats kan man finna följande förklaring:
”Renskötselrätten. Urminnes hävd enligt gamla jordabalken är en äganderätt som förvärvats genom att man under lång tid brukat marken utan att någon hindrat en. Urminnes hävd är en juridisk rätt för att man alltid brukat marken. Det är alltså ingen rättighet som staten gett samerna. Renskötselrätten är en egendom och därför gäller även egendomsskyddet”.

Sveaskog påstår även i sitt pressmeddelande att: ”Sveaskog har gjort ett omtag i frågan om samexistens med renskötseln. Vi vill och tror att vi kan nå framgång i dialogen”. Där verkar Sveaskog inte ha tagit sitt ansvar för eget kortsiktigt agerande utan beskyller de enskilda renägarna & samebyarna för skador som uppstått vid det ohållbara skogsbruk som pågått under hela Sveaskogs existens. Detta är inte acceptabelt eller något särskilt bra sätt att genomföra en dialog. En samexistens med renskötseln innebär också en minimering av bruket med skogsgödsling och främmande trädslag. Detta för att skador på renlavstäcket inte längre ska kunna tillåtas att genereras på de områden som Sveaskog påstår sig ”ta hänsyn till renskötseln” på.

Sametingspartiet Vuovdega- Skogssamerna

uppmanar Sveaskog att till fullo påta sig det sociala ansvar som en stor marknadsaktör i arktis måste prestera,

uppmanar dessutom att Sveriges regering särskilt engagerar sig i att agera för att Sveaskog och Fastighetsverket omgående ska anpassa sitt skogsbruk så att samers grundlagsskyddade rätt respekteras,

uppmanar Sveriges regering till att tillse att internationell lagstiftning implementeras och förhindrar fortgående omvandling av renbetesmarker & kulturlandskap till nyckelbiotopsöknar och monokulturer.

Vuovdegas parti-styrelse den 19 januari 2023.

Kontakt: Stefan Mikaelsson