INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna. Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken i allmänhet bemötta på ojämlikt sätt och detta gäller särskilt för kvinnor och flickor. Trots att urfolken bor runt om på jorden och i olika länder, så är förhållandena i mångt och mycket väldigt lika.

Den institutionella och strukturella diskrimineringen som ytterst grundas på rasismens grund, slår hårt mot ett samiskt samhällsskapande. Detta trots att den samiska nationen har förhållandevis goda levnadsvillkor och god säkerhet i det svenska samhället. För ett bättre samiskt samhälle så måste samiska kvinnor tillförsäkras ett jämlikt och jämställt lagstiftande.

Samiska kvinnors betydelse i det samiska samhället går ofta förlorad i den politiska debatten. Kontinuiteten, dvs överförandet, av den samiska kulturen till barn och barnbarn med språk, historia, traditionell mat, traditionella klädesvanor, jojk & muntliga traditioner osv, allt hänger ihop och är ofta sammankopplade med de samiska kvinnornas delaktighet och gemenskap.

Även om många samer röstar i valet till Sveriges riksdag så syns inte detta i riksdagens bemötande av det samiska folket i antagna lagar, förordningar och utförda förpliktelser. Är man inte en del av lösningen så är man en del av problemet. Samiska män och kvinnor måste idag gemensamt våga ta ställning för ett annat samhälle som baseras på jämställdhet och vår rätt som samer. Internationell lagstiftning och MR-instrument ger oss bättre möjligheter till det än tidigare.

Idag bekräftar vi vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.

//Stefan Mikaelsson, partiledare Vuovdega