Kandidat nr 9-2 // Tina Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?

Jag heter Tina Eriksson och jag bor i Forsträskhed. Min hemtrakt är Gällivare skogssameby.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Renskötseln, med alla dess utmaningar den ställs inför idag – ökat rovdjurstryck, minskade betesmarker på grund av skogsbruk, exploateringar, klimatet m.m. Jag vill förbättra hela situationen för renen och renskötarna.

Skogssamernas ställning i det samiska samhället. Lika villkor ovan som nedan odlingsgränsen.

Unga samers möjligheter till att påverka det samiska samhället. Lättare att komma in i den samiska politiken, möjligheter till att återta/vidare utbilda sig i de samiska språken.

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

Att Sametinget blir mer enat och kan ställa större krav på den svenska staten. Tydligare öppenhet, mer information till det samiska folket så fler samer kan känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Att Sametinget verkar för att toleransnivån på max 10 %-iga förluster till rovdjuren verkligen efterlevs. Stärka hela den samiska kulturen, renskötseln, språket, slöjden m.m.