ÅRSMÖTE 2021-07-31

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 28:a årsmöte!

Datum: lördagen den 31 juli 2021
Tid: kl. 13:00
Plats: Digitalt


Förslag till dagordning
§ 1 Öppnande av årsmöte
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Föregående årsmöte
§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse 2020
§ 9 Föredragning av bokslut 2020
§ 10 Revisionsberättelse för 2020
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
§ 12 Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 13 Val av ledamöter och ersättare
§ 14 Val av firmatecknare
§ 15 Val av revisorer och en ersättare
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Budgetförslag 2021
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
§ 19 Partiets verksamhetsplan 2021-2023
§ 20 Valresultatet och hur vi agerar vidare. Valteknisk samverkan, en lösning?
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Mötet avslutas

Anmälan för att delta gör du antingen till
Jan Rannerud
Tfn: 070-600 80 76
E-post: jan.r@live.se

eller

Marina Nilsson-Ederlöf
Tfn: 070-659 43 85
E-post: marina.ederlof@brinet.nu

De som är anmälda kommer därefter få en länk för att koppla in sig på mötet.
Du behöver ha en dator eller en smart phone för att delta via länk.
Det går även att delta via telefon. Du får då ett telefonnummer att ringa in till mötet.
Vill du veta mer om det digitala mötet? – Prata med Jan eller Marina.

Viktigt!!!
Endast betalande medlemmar kan delta.

Medlemsavgift: 100 sek
Bankgiro: 5038-8438
Ange namn, e-post och tfnnr vid betalning

Valberedningen, gm Nils-Johan Rannerud, 073-830 32 50, nilsjohan_rannerud@hotmail.com tar gärna emot förslag till styrelse.